en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiFLDG
 • CangjieGWJR
 • Bishun12125122511
 • Sijiao46100
 • UnicodeU+580C
堌 (堌)
 • General meaning
 • Definitions
◎ 土堡;土城:“筑~以居。”
◎ 堤,多用作地名:龙~(在中国江苏省)。黄~(在中国山东省)。
◎ 冢堆。
Noun
 1. 土堡 [earthen fort]
  筑堌以居,世号刘堌。——《新唐书》
 2. 河堤。多用作地名 [dyke]。如:龙堌(在江苏);青堌集(在山东)

Page served in 0.059s