en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(6 stroke)
Radical
(+3 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiVQYY
 • CangjieVPI
 • Bishun531354
 • Sijiao47420
 • UnicodeU+5981
妁 (妁) shuò
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 媒人:媒~(撮合男女婚事的人)。
Noun
 1. 媒人 [matchmaker]
  妁,媒也。——《集韵》
 • 媒妁 méi shuò
  [matchmaker;go-between] 媒:指男方的媒人;妁:指女方的媒人。笼统地说,都可以泛指媒人
  媒妁誉人,而莫之德也。——《淮出子·谬称训》
  父母之命,媒妁之言

Page served in 0.062s