en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
娿
(10 stroke)
Radical
(女)
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiBSKV
 • CangjieNRV
 • Bishun5212512531
 • Sijiao71404
 • UnicodeU+5A3F
娿 (娿) ē
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔媕~〕见“媕”。
 1. ——见“婩娿”( ān’ē)∶依违阿曲,无主见
 • 媕娿 ān 'ē
  [hesitate] 无主见,犹豫不决
  中朝大官老于事,讵肯感激徒媕娿。——韩愈《石鼓歌》
娿 (娿) ě
 • General meaning
◎ 姓。

Page served in 0.062s