en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86VVQN
 • Wubi 98VEQN
 • CangjieVHXU
 • Bishun53132151135
 • Sijiao47412
 • UnicodeU+5A57
婗 (婗)
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 妇女容貌丑陋。
◎ 婴儿。
◎ 婴儿哭声。
Noun
 1. 婴儿 [baby]
  婗,子也。——《广雅》
  婗,嫛婗也。——《说文》
  嫛婗,小儿。——《集韵》
 • 嫛婗 yī ní
  [infant] 婴儿,幼年时期
  悔当时不将嫛婗情状,罗缕纪存。——清· 袁枚《祭妹文》
婗 (婗)
 • General meaning
◎ 〔媞~〕a.妩媚。b.迟疑不决。c.谛。

Page served in 0.065s