en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiBTY
 • CangjieNDOK
 • Bishun5213134
 • Sijiao18440
 • UnicodeU+5B5C
孜 (孜)
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 〔~~〕勤谨,不懈怠,如“~~不倦”、“~~以求”。
Adjective
 1. (形声。从攴( pū),子声。攴,击打。不断敲击自己,才能努力不懈,故从攴。本义:双音词“孜孜”,勤勉、努力不懈的样子)
 2. 同本义。常叠用。亦作孳孳 [diligent;hardworking]
  孜,汲汲也。——《说文》
  孜孜无怠。——《周书》
  子思日孜孜。——《皋·陶谟》
  群公孜孜。——《汉书·成帝纪》
  圣上犹孜孜靡忒。——何晏《景福殿赋》
  孜孜焉,唯进修是急。——清· 刘开《问说》
 3. 又如:孜孜不已(孜孜不懈。勤奋努力,不知疲倦);孜孜汲汲(勤勉不懈,心情急切)
 4. 高兴的样子 [delighted]
  只见他喜孜孜俏脸儿笑捻。——《元曲选·白朴·东墙记剧五》
 5. 又如:乐孜孜;美孜孜
 • 孜孜不怠 zī zī -bù dài
  [sedulous;indefatigably;work hard] 勤奋刻苦,毫不懈怠
 • 孜孜不倦 zī zī -bù juàn
  同"孜孜不怠"。
 • 皮牙孜 pí yá zī
  [维piyaz;哈peyaz] 洋葱
 • 肉孜节 ( 肉孜節 ) Ròu zī jié
  [维Rozi heyt] 伊斯兰教开斋节
  波斯语Roza
  roza,‘斋戒’

Page served in 0.013s