en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Traditional
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiYOBF
 • CangjieYCND
 • Bishun412234521
 • Sijiao00407
 • UnicodeU+5B6A
孪 (孿) luán
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 双生,一胎两个:~生子。~兄弟。
Adjective
 1. 双生,俗称双胞胎 [twin]
  孪,一乳两子也。——《说文》
  凡人兽乳而双生,谓之孪生。——《方言三》
  兄弟不孪。——《太玄·元掜》
  夫孪子之相似者,唯其母知之而已。——《战国策》
 2. 又如:孪子(双生子)
 • 孪生 ( 孿生 ) luán shēng
  [twin] 一胎双生。亦用以比喻相同或十分相似者

Page served in 0.058s