en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(13 stroke)
Radical
(+10 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiPFHW
 • CangjieJJBC
 • Bishun4451225111134
 • Sijiao30801
 • UnicodeU+5BD8
寘 (寘) zhì
 • General meaning
 • Definitions
◎ 同“置”。
Verb
 1. 安排,放置 [place]
  寘,置也。——《说文新附》
  寘于丛棘。——《易·坎卦》
  坎坎伐檀兮,寘之河之干兮。——《诗·魏风·伐檀》
  遂寘姜氏于城颍。——《左传·隐公元年》
  寘彼周行。——《诗·周南·卷耳》
  凡害人者,寘之圜土。——《周礼·秋官·大司寇》
 2. 又如:寘怀(放在心上);寘身(安身;存身)

Page served in 0.06s