en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Simplified
Radical
(+12 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86PVQO
 • Wubi 98PEQO
 • CangjieJHXF
 • Bishun445321511354444
 • Sijiao30327
 • UnicodeU+5BEB
寫 (寫) xiě
  寫 (寫) xiè
  • General meaning
  ◎ 均见“写”。

  Page served in 0.011s