en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiGMFU
  • CangjieJWDI
  • Bishun125112124
  • Sijiao50346
  • UnicodeU+5C02
専 (専) zhuān
  • General meaning
◎ 古同“专”。

Page served in 0.059s