en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiMQDB
  • CangjieUNMU
  • Bishun252351355
  • Sijiao22212
  • UnicodeU+5CDE
峞 (峞) wéi
  • General meaning
◎ 古同“嵬”。
◎ 古同“峗”。

Page served in 0.061s