en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiMNDG
  • CangjieUSJR
  • Bishun25251312251
  • Sijiao27764
  • UnicodeU+5D0C
崌 (崌)
  • General meaning
  • Definitions
◎ 古州名,在今中国四川省松潘西北。
◎ 〔~山〕山名,在中国四川省邛崃山东。
◎ 古水名,在今中国陕西省韩城西北。
  1. ——“巁崌山”( Lìjū Shān)

Page served in 0.064s