en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86MADN
 • Wubi 98MDWN
 • CangjieUTMV
 • Bishun252122111345
 • Sijiao24718
 • UnicodeU+5D41
嵁 (嵁) kān
 • General meaning
 • Definitions
◎ 凸凹不平的山岩:“鼯狖叫层~,鸥凫戏沙衍。”
◎ 险峻的:~岩。
Noun
 1. 不平的山岩 [cliff]。指高出水面较小而不平的石头
  近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》
嵁 (嵁) zhàn
 • General meaning
◎ 悬崖峭壁。

Page served in 0.08s