en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Radical
(山)
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiMUXX
 • CangjieUTVI
 • Bishun252431554554
 • Sijiao28732
 • UnicodeU+5D6B
嵫 (嵫)
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔崦~〕见“崦”。
 1. ——见“崦嵫”( yānzī):
 2. 山名,在甘肃
 3. 古代指太阳落山的地方
 • 崦嵫 Yān zī
  [Yanzi] 山名。在甘肃省天水县西。古代常用来指日落的地方

Page served in 0.057s