en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Radical
(+13 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiMQDY
  • CangjieUNCR
  • Bishun2523513344111251
  • Sijiao27761
  • UnicodeU+5DA6
嶦 (嶦) shàn
  • General meaning
◎ 山坡。
嶦 (嶦) zhān
  • General meaning
◎ 山峰。

Page served in 0.074s