en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Radical
(+13 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86MQEH
 • Wubi 98MQEG
 • CangjieUNBQ
 • Bishun2523535112533112
 • Sijiao27752
 • UnicodeU+5DB0
嶰 (嶰) jiè
 • General meaning
◎ 山名。
嶰 (嶰) xiè
 • General meaning
 • Definitions
◎ 山涧;沟壑(有水称涧,无水称嶰):“穷浚谷,底幽~。”
Noun
 1. 山涧 [mountain stream]
  嶰,山间涧。——《广韵》
 2. 又如:幽嶰;嶰壑

Page served in 0.051s