en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiGVAF
 • CangjieMVVM
 • Bishun1555121
 • Sijiao10102
 • UnicodeU+5DE0
巠 (巠) jīng
 • General meaning
 • Definitions
◎ 古同“经”。
Noun
 1. 同“经” [same as “经”]
  凡此诸文…而巠脉明白可寻。——黄侃《声韵略说》
  巠,即经之古文。——林义光《文源》
巠 (巠) xíng
 • General meaning
◎ 古同“陉”,古地名。

Page served in 0.059s