en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Simplified
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86XXDT
  • Wubi 98XXAW
  • CangjieVIHI
  • Bishun554554134534
  • Sijiao22453
  • UnicodeU+5E7E
幾 (幾)
  • General meaning
◎ 见“几1”。
幾 (幾)
  • General meaning
◎ 见“几2”。

Page served in 0.054s