en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86YFYI
  • Wubi 98OFYI
  • CangjieIGI
  • Bishun4131214
  • Sijiao00213
  • UnicodeU+5E92
庒 (庒) zhuāng
  • General meaning
◎ 古同“庄”:“我有~事儿央你。”

Page served in 0.061s