en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86YUDK
 • Wubi 98OUK
 • CangjieITQ
 • Bishun413431112
 • Sijiao00251
 • UnicodeU+5EA0
庠 (庠) xiáng
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 古代称学校:~序(古代乡学,泛指学校)。~生。
Noun
 1. (形声。从广( yǎn),羊声。“广”与房屋有关。本义:古代地方学校)
 2. 殷、周时的学校 [school]
  痒,礼官养老,夏曰校,殷曰庠,周曰序。——《说文》
  殷曰序,周曰庠。——《孟子·滕文公上》
  庠序,官也。——《尔雅·释官》
  有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠。——《礼记》。 郑玄注:“上庠,右学,大学也,在西郊。下庠,左学,小学也,在国中王宫之东。”
 3. 古代的乡学 [country school]
  主人拜迎宾于庠门之外。——《礼记·乡饮酒义》。注:“乡学也。”
  庠之制有堂有室也。——《仪礼·乡射礼》注
  党有庠。——《仪礼·学记》。注:“五百家为党,庾氏谓夏殷礼非周法。又,王制、内则、周人养庶老于虞庠。虞庠在国之西郊。此国学之小学,即辟雍也。”
  俾入邑庠。——《聊斋志异·促织》
  还是在庠?还是在监?——《玉娇梨》
 4. 又如:庠士(在学生员);庠老(古代对地方学官的敬称)
Verb
 1. 教养;教导 [nourish]
  庠者养也,校者教也,序者射也。——《孟子》
 • 庠生 xiáng shēng
  [student] 科举时代称府州县学的生员
  不才姓刘,今年二十三岁。府城 益都县 庠生也。——《豆棚闲话》
 • 庠序 xiáng xù
  [country schod] 泛指学校。殷代叫庠,周代叫序
  谨庠序之教。——《孟子·梁惠王上》

Page served in 0.053s