en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86TUDH
 • Wubi 98TUH
 • CangjieHOTQ
 • Bishun332431112
 • Sijiao28251
 • UnicodeU+5F89
徉 (徉) yáng
 • General meaning
 • Definitions
◎ 〔徜(cháng)~〕见“徜”。
Verb
 1. 见“徜徉”
 2. 假装,诈伪 [pretend;feign]。如:徉徜(扬长);徉狂(装疯);徉徉(装模作样的样子) “佯”
 3. 另见 yáng

Page served in 0.061s