en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Radical
(心)
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiNSYY
 • CangjiePIJC
 • Bishun44212344
 • Sijiao93094
 • UnicodeU+6035
怵 (怵) chù
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 恐惧:~惕(恐惧警惕)。~惧。~头。发~。~目惊心。
Verb
 1. (形声。从心,术声。本义:恐惧,害怕)
 2. 同本义 [fear]
  怵,恐也。——《说文》
  怵,惧也。——《广雅》
  劳形怵心者也。——《庄子·应帝王》
  怵悼栗而耸兢。——张衡《西京赋》
  皆有怵惕恻隐之心。——《孟子·公孙丑上》
 3. 又如:怵栗(恐惧);怵悸(恐惧心跳);怵怵(戒惧、警惕的样子)
 4. 伤心 [feel deeply about over;lament over]
  心怵而奉之以礼。——《礼记·祭统》
  是以君子不怵乎好,不迫乎恶。——《管子·心术上》
  人迫于恶,则失其所好;怵于好,则忘其所恶,非道也。
  得于好恶,怵于淫物,而后变乱。——《韩非子·解老》
  怵迫之徒,或趋西东。——《文选·贾谊·鹏鸟赋》。
 • 怵惧 ( 怵懼 ) chù jù
  [fear] 恐惧;惊慌
 • 怵然 chù rán
  [fearful and vigilant] 害怕的样子
  怵然惊心
 • 怵惕 chù tì
  [palpitation caused fright] 恐惧警惕
  怵惕不宁
 • 怵目惊心 ( 怵目驚心 ) chù mù -jīng xīn
  [be horrid;be shocking;ghasty sight] 看了某种严重的事情,内心感到震惊害怕。形容事态严重
 • 发怵 ( 發怵 ) fā chù
  [cowardly;timid]〈方〉∶胆怯,畏缩
  第一次上台讲话总有点发怵

Page served in 0.053s