en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86VWNU
  • Wubi 98EWNU
  • CangjieXXHOP
  • Bishun321511344544
  • Sijiao77338
  • UnicodeU+60E5
惥 (惥) yǒng
  • General meaning
◎ 古同“慂”。

Page served in 0.07s