en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Traditional
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiRVYR
 • CangjieQIQ
 • Bishun1213543112
 • Sijiao55502
 • UnicodeU+631A
挚 (摯) zhì
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 亲密,诚恳:~友。~切。~诚。~爱。真~。
◎ 攫取:狼~虎攫。
◎ 古同“贽”,贽见。
◎ 古同“鸷”,凶猛。
Noun
 1. (会意。从手,从执。本义: 古代初次求见人时所送的礼物,见面礼)
 2. 同本义 [present]
  挚,握持也。——《说文》。字亦作贽。
  以禽作六挚。孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执鹅,工商执鸡。——《周礼·大宗伯》
  奠挚见于君。——《仪礼·士冠礼》
  执挚以相见。——《礼记·郊特牲》
  先人尝受其挚,阅不终篇,而屡叹葛氏之多子也。—— 宋· 王安石《葛兵祖墓志铭》
 3. 又如:挚币(古时用为祭祀或馈赠礼物的束帛)
 4. 古国名 [Zhi state]。在今河南省汝南县东南
  挚仲氏任,自彼 殷商,来嫁于 周。——《诗·大雅·大明》
 5. 通“贽”。见面礼[gift cpresented to a senior at one's first visit]
  奠挚见于君。——《仪礼·士冠礼》
  以禽作六挚。——《周礼·春官·大宗伯》
  执挚以相见。——《礼记·郊特牲》
Verb
 1. 逮;捕;捉 [arrest;seize]
  挚执妻子。——《吕氏春秋》
 2. 又如:挚执(拘捕)
 3. 击;搏击 [strike]
  行冬令,则风寒不时,鹰隼蚤挚,四鄙入保。——《淮南子》
 4. 攫取 [pinch]
  百卉具零,刚虫搏挚。——《文选·张衡·西京赋》
 5. 至;到 [arrive at]
  天曷不降威,大命不挚。——《书·西伯戡黎》
  挚而有别。——《诗·关雎》传
Adjective
 1. 诚恳,恳切 [ernest;sincere]。如:挚伴(亲密诚挚的伙伴);挚切(恳切);挚热(恳切热烈);挚醇(诚挚淳朴)
 2. 通“鸷”。凶猛[ferocious]
  前有挚兽。——《礼记·曲礼上》
  趋时若猛兽挚鸟之发。——《史记·货殖列传》
 • 挚爱 ( 摯愛 ) zhì 'ài
  [true love] 厚爱;诚挚相爱
  一腔挚爱万般情
 • 挚诚 ( 摯誠 ) zhì chéng
  [sincere] 真挚诚恳
  挚诚相待
 • 挚切 ( 摯切 ) zhì qiè
  [sincere] 真挚热切
  话感人,语挚切
 • 挚情 ( 摯情 ) zhì qíng
  [true feelings] 诚挚的情意
 • 挚友 ( 摯友 ) zhì yǒu
  [intimate friend] 交情深厚的朋友
  对他们的批评意见颇为信赖的几个挚友
 • 诚挚 ( 誠摯 ) chéng zhì
  1. [sincere]∶真诚恳切的,敞开胸怀的
   诚挚友好的气氛
  2. [cordial]∶诚恳真挚的
   诚挚的接待
 • 笃挚 ( 篤摯 ) dǔ zhì
  [intimate and sincere] 真诚;真挚
  友谊笃挚
 • 恳挚 ( 懇摯 ) kěn zhì
  [sincere;earnest] 非常真诚恳切
  情意恳挚
 • 深挚 ( 深摯 ) shēn zhì
  [sincere] 深厚而诚挚
  兄弟之间有着深挚的感情
 • 真挚 ( 真摯 ) zhēn zhì
  [hearty] 真诚恳切
  真挚的感情

Page served in 0.061s