en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Traditional
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiRQQW
 • CangjieXQCNO
 • Bishun121311153534
 • Sijiao57082
 • UnicodeU+63FF
揿 (撳) qìn
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 用手按:~钮。~电铃。
Verb
 1. 〈方〉∶用手按 [press]。如:揿低头(被迫屈服);揿牛头吃不得草(比喻强迫别人做不成事);揿电铃
 • 揿钉 ( 撳釘 ) qìn dīng
  [thumbtack] 图钉;有大平头的短钢钉
 • 揿纽 ( 撳紐 ) qìn niǔ
  [snap fastener] 〈方〉∶子母扣儿

Page served in 0.062s