en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(13 stroke)
Radical
(+10 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiRLDN
 • CangjieQWKP
 • Bishun1212513414544
 • Sijiao56030
 • UnicodeU+6441
摁 (摁) èn
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 用手按压:~扣。~钉。~电铃。
Verb
 1. 同本义 [press with the hand or finger]。如:摁电钮;摁住不放
 • 摁钉儿 ( 摁釘兒 ) èn dīng r
  [thumbtack] 〈方〉∶短针大圆帽的钉,用于固定片状物
 • 摁扣儿 ( 摁扣兒 ) èn kòu r
  [snap fastener] 〈方〉∶以两个金属薄片作凹凸状嵌合的一种扣子

Page served in 0.061s