en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(23 stroke)
Simplified
Radical
(手)
(+20 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86RWFQ
  • Wubi 98RERQ
  • CangjieQHBU
  • Bishun12132113434511452511135
  • Sijiao57012
  • UnicodeU+652A
攪 (攪) jiǎo
  • General meaning
◎ 见“搅”。

Page served in 0.066s