en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86YJFI
  • Wubi 98YJIU
  • CangjieYKLML
  • Bishun41343211234
  • Sijiao00224
  • UnicodeU+658E
斎 (斎) zhāi
  • General meaning
◎ 古同“斋”。

Page served in 0.061s