en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Radical
(+10 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86FJGF
  • Wubi 98AMFF
  • CangjieTBYJ
  • Bishun11221252114412
  • Sijiao54400
  • UnicodeU+65A0
斠 (斠) jiào
  • General meaning
  • Definitions
◎ 古代量粮食时刮平斗斛的用具:“今人持方木尺平量斗斛曰斗~。”
◎ 古通“校”,校正。
Verb
  1. 量谷物时用器具使谷物与斗斛平齐。亦指刮平斗斛的器具 [level;strickle]。引申为主持公平。如:斠若画一(公平持正;整齐画一);斠然一概(持平一致)
  2. 校对 [collate]。如:斠补;斠订;斠改(校改);斠理(整理);斠士(学者);斠准(校准)

Page served in 0.061s