en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Traditional
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86JDXN
 • Wubi 98JDXY
 • CangjieAIKP
 • Bishun251113534
 • Sijiao63014
 • UnicodeU+663D
昽 (曨) lóng
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 〔曈~〕见“曈”。
◎ 〔曚~〕见“曚”。
 1. ——见“曚昽”( ménglóng)
 • 昽昽 ( 曨曨 ) lóng lóng
  [dim] 微明的样子
  昽昽烟树色,十里始天明。——白居易《早发楚城驿》
 • 曚昽 ( 曚曨 ) méng lóng
  [dim daylight] 日光不明
  曚昽,日未明。——《集韵》
 • 曈昽 ( 曈曨 ) tóng lóng
  [twilight of daybreak] 太阳初出由暗而明的光景
  情曈昽而弥鲜。——陆机《文赋》

Page served in 0.012s