en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86JIQB
 • Wubi 98JQIU
 • CangjieALMO
 • Bishun2511341534
 • Sijiao60113
 • UnicodeU+6641
晁 (晁) cháo
 • General meaning
 • Definitions
◎ 姓。
Noun
 1. 姓。如:晁盖
 2. 同“朝”。早晨 [morning]
  此字当为朝之或体,杜说是也(杜林以为朝旦)。—— 朱骏声《说文通训定声》
  于是天子乃以阳晁,始出乎玄宫。——扬雄《羽猎赋》

Page served in 0.056s