en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(5 stroke)
Radical
(+1 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiFQYI
  • CangjieIJC
  • Bishun12354
  • Sijiao43212
  • UnicodeU+672E
朮 (朮) shú
  • General meaning
◎ 同“术”。
朮 (朮) shù
  • General meaning
◎ 同“术”。
朮 (朮) zhú
  • General meaning
◎ 同“术”。

Page served in 0.056s