en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86SXGU
  • Wubi 98SXY
  • CangjieDWYI
  • Bishun123455414
  • Sijiao47950
  • UnicodeU+6802
栂 (栂) méi
  • General meaning
◎ 古同“梅”。

Page served in 0.061s