en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+7 stroke)
Input methods
 • WubiSKGG
 • CangjieDRHG
 • Bishun12342511121
 • Sijiao46914
 • UnicodeU+686F
桯 (桯) tīng
 • General meaning
 • Definitions
◎ 床前几。
◎ 古代车上插车盖柄的长木筒:“轮人为盖,达常(车盖柄)围三寸,~围倍之,六寸。”
◎ 横木:门~。
◎ 碓等工具的杆子或短木。
Noun
 1. 古代放置床前的小桌 [a small bedside table]。
 2. 如:桯凳(床前长凳)
 3. 横木 [stretcher]
  耙桯长可五尺,阔约四寸,两桯相离五寸许。——《农政全书》
桯 (桯) yíng
 • General meaning
◎ 古同“楹”,厅堂前部的柱子。

Page served in 0.06s