en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiSQEH
 • CangjieDNBG
 • Bishun12343535112
 • Sijiao47927
 • UnicodeU+6877
桷 (桷) jué
 • General meaning
 • Definitions
◎ 方形的椽子。
◎ 指平直如桷的树枝。
Noun
 1. 方形的椽子 [square rafter]
  细木为桷。——韩愈《进学解》
 2. 又如:桷杙(木椽、木桩之类的木料)
 3. 指横平可作桷的树枝 [twig,wood]
  鸿渐于木,或得其桷。——《易·渐》

Page served in 0.061s