en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiSLSY
 • CangjieDWD
 • Bishun12342512341
 • Sijiao46900
 • UnicodeU+68B1
梱 (梱) kǔn
 • General meaning
 • Definitions
◎ 门限:“外言不入于~,内言不出于~”。
◎ 古同“阃”,指国门。
Noun
 1. 门槛 [threshold]
  使高其梱张释之。——《史记·循吏传》
  莫不始乎梱内。——《汉书·匡衡传》
  外言不入于梱。——《礼记·曲礼上》
 2. 又如:梱内(门内。指家室)
Verb
 1. 假借为“稇”。捆,束 [tie up]
  既拾取矢梱之。——《仪礼·大射仪》
  梱纂组。——《淮南子·脩务》

Page served in 0.057s