en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(13 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiRISU
  • CangjieXIOD
  • Bishun3251141341234
  • Sijiao32904
  • UnicodeU+697D
楽 (楽)
  • General meaning
◎ 古同“乐”。
楽 (楽) yuè
  • General meaning
◎ 古同“乐”。

Page served in 0.057s