en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Radical
(+11 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86SYAO
  • Wubi 98SOAO
  • CangjieDITF
  • Bishun123441312214444
  • Sijiao40937
  • UnicodeU+6A1C
樜 (樜) zhè
  • General meaning
◎ 古同“柘”。

Page served in 0.062s