en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Radical
(+11 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86AKFW
  • Wubi 98AKGW
  • CangjieTONO
  • Bishun122125111343534
  • Sijiao47882
  • UnicodeU+6B4E
歎 (歎) tàn
  • General meaning
◎ 见“叹”。

Page served in 0.066s