en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(22 stroke)
Radical
(+18 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86HHWN
 • Wubi 98HHWE
 • CangjieBGHQU
 • Bishun2511125111324111213115
 • Sijiao62214
 • UnicodeU+6C0D
氍 (氍)
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~毹〕毛织的地毯,旧时演戏多用来铺在地上或台上,因此常用“氍毹”或“红氍毹”代称舞台。
 • 氍毹 qú shū
  [woollen blanket] 毛织的布或地毯,旧时演戏多用来铺在地上,故此“氍毹”或“红氍毹”常借指舞台
  厅正面屏开孔雀,地匝氍毹,都是锦绣桌帏,妆花椅甸。——《金瓶梅词话》

Page served in 0.057s