en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Input methods
 • Wubi 86IMQY
 • Wubi 98IWRY
 • CangjieEHNK
 • Bishun4413534
 • Sijiao37110
 • UnicodeU+6CA8
沨 (沨) fēng
 • General meaning
◎ 〔~~〕a.形容水声;b.形容乐声宛转悠扬。
◎ (渢)
Others
 • 沨沨 féng féng
  1. 象声词
  2. 宏大的声音
   大声沨沨,震摇六合,如乾之动,如雷之发。——宋· 石介《庆历圣德诗》
  3. 水声
   沨,水声。——《玉篇》
  4. 风声
   空谷来风,有气沨沨。——宋· 司马光《潜虚》

Page served in 0.061s