en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiIJGH
  • CangjieELLB
  • Bishun441231252
  • Sijiao31127
  • UnicodeU+6D49
浉 (浉) shī
  • General meaning
  • Definitions
◎ 〔~河〕水名,在中国河南省,入淮河。
◎ (溮)
Noun
  1. 水名。河 [Shi River]。在河南省南部。源出河南、湖北两省边境桐柏山支脉,东北流入淮河。长131公里
    信阳州…北有 淮水,又南有 浉水流入焉。——《明史》

Page served in 0.062s