en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(水)
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiILGJ
 • CangjieEWML
 • Bishun44125121132
 • Sijiao36121
 • UnicodeU+6DE0
淠 (淠) pèi
 • General meaning
◎ 〔~~〕多,茂盛,如“萑苇~~”。
淠 (淠)
 • General meaning
 • Definitions
◎ 〔~河〕水名,在中国安徽省,源出大别山,流入淮河。
◎ 船行的样子。
Noun
 1. 古水名 [Pi River]
 2. 在河南省潢州县东,又名“白露河”或“白鹭河”,北流注入淮河
 3. 在安徽省西部。源出霍山县南,北流经六安县,至正阳关入淮河

Page served in 0.061s