en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Radical
(水)
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86IADN
 • Wubi 98IDWN
 • CangjieETMV
 • Bishun441122111345
 • Sijiao34118
 • UnicodeU+6E5B
湛 (湛) zhàn
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 深:精~。~恩(深恩)。~蓝。
◎ 清澈:清~。澄~。
◎ 姓。
Adjective
 1. (形声。从水,甚声。本义:清澈透明)
 2. 同本义 [be crystal;clear]
  水木湛清华。——谢混《游西池》
 3. 又如:湛明(清滢明亮);湛冽(清冽);湛波(清波);湛清(清澈);湛然(清澈的样子);湛湛(清明澄澈的样子)
 4. 露厚重 [dewy]
  石林湛雨气,山月连阳晖。——清· 谢芳连《孟夏山中晚坐》
 5. 又如:湛露(重露)
 6. 深;深沉 [deep]
  眼睛暴湛,牙齿横生。——《封神演义》
 7. 又如:湛浮(沉浮);湛湛(水深的样子;深切的样子);湛恩(深恩);湛恩汪秽(恩泽深厚)
 8. 饱满;盈满 [full]
  湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心。——《楚辞》
Noun
 1. 另见 dān;jiān
 • 湛蓝 ( 湛藍 ) zhàn lán
  [azure blue] 晴天的蓝色;湖海等的深蓝色
 • 湛清 zhàn qīng
  [clear] 清澈
  天空湛清如水
 • 湛深 zhàn shēn
  [profound] 深湛;精深
  湛深的艺术功力
 • 精湛 jīng zhàn
  [masterly] 精深
  她的棋艺精湛
 • 深湛 shēn zhàn
  [profound] 精湛
  深湛的著作
  技艺深湛
 • 蓝湛湛 ( 藍湛湛 ) lán zhàn zhàn
  [dark blue] 形容极蓝
  蓝湛湛的海洋
  游泳池水蓝湛湛

Page served in 0.055s