en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86WQCB
 • Wubi 98WRCB
 • CangjieCKAU
 • Bishun34345215
 • Sijiao80717
 • UnicodeU+7238
爸 (爸)
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 称呼父亲。
Noun
 1. (形声。从父,巴声。本义:父亲)
 2. 〈口〉∶父亲。常叠用 [pa]
  爸,父也。——《广雅·释亲》。王念孙曰:“爸者,父亲之转。”
 3. 又如:爸爸(父亲);阿爸
 4. 〈方〉∶叔父 [uncle]
  这个地方离三爸的律师事务所不远,三爸怎么会不晓得?——巴金《家》
 • 阿爸 ā bà
  [father] 爸爸

Page served in 0.075s