en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Radical
(犬)
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86QTHC
  • Wubi 98QTBY
  • CangjieKHDHE
  • Bishun35353254
  • Sijiao44247
  • UnicodeU+72D3
狓 (狓)
  • General meaning
◎ 猖狂;飞扬跋扈。
Others
  • 獲伽狓 huò jiā pí
    [okapi] 1900年在刚果森林深处发现的一种哺乳动物( Okapia johnstoni ),与长颈鹿有密切亲缘关系,并有很多相似之处,但体型稍小于牛,有一条比较短的颈,身上是单一的赤栗色,两颊黄白色,四肢上部有乳白色和紫黑色的圈纹

Page served in 0.053s