en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Traditional
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiQTLQ
 • CangjieKHWLN
 • Bishun35325221354
 • Sijiao46227
 • UnicodeU+7321
猡 (玀) luó
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔猪~〕方言,猪。
◎ (玀)
 1. ——见“猪猡”( zhūluó):在吴方言中称猪为猪猡
 • 猪猡 ( 豬玀 ) zhū luó
  1. [pig;swine;hog] 〈方〉∶猪
  2. [Swine!]∶詈词
   “猪猡!”那女子轻声骂。——茅盾《子夜》

Page served in 0.055s