en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(20 stroke)
Radical
(+15 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86FLMC
  • Wubi 98FLMB
  • CangjieGCDHE
  • Bishun12125221251113453254
  • Sijiao44847
  • UnicodeU+76BE
皾 (皾)
  • General meaning
◎ 藏弓箭的器具。
◎ 滑。

Page served in 0.061s