en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Radical
(+2 stroke)
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiCTDU
 • CangjieIOK
 • Bishun5431134
 • Sijiao23804
 • UnicodeU+77E3
矣 (矣)
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久~”,“悔之晚~”;b.表示感叹,如“大~哉”)。
Particule
 1. (形声。小篆字形,上面是“以”字,下面是“矢”。从矢,以声。“以”也可以理解为象矢飞逝的声音,是完成的语气。本义:语气词。是“了”)
 2. 表示完成时态 [already]
  骨尽矣,而两狼之并驱如故。——《聊斋志异·狼三则》
 3. 表示坚决、肯定 [indeed]
  德薄而位尊,知小而谋大,力小而任重,鲜不及矣!——《易·系辞下》
 4. 确实 [really]。如:吾老矣
 5. 表示感叹 [how]。如:毒矣哉;大矣哉
 • 矣乎 yǐ hū
  [already] 语气词连用。“矣”表示已然或将然,“乎”表示疑问或感叹,可译为“了吗”、“了吧”等
  已矣乎。——晋· 陶渊明《归去来兮辞》
  老大矣乎。——清· 梁启超《谭嗣同传》
 • 矣哉 yǐ zāi
  [already] 语气词连用。“矣”表示已然或将然,“哉”表示感叹或反问,可译为“啦”或“了吗”
  甚矣哉为欺也。——明· 刘基《卖柑者言》
  盛矣哉。——明· 张溥《五人墓碑记》
  灵怪矣哉。——明· 魏学洢《核舟记》
  甚矣哉。——清· 方苞《狱中杂记》
 • 已矣 yǐ yǐ
  1. [finish;be over]
  2. 语气词连用,加强语,表示事物的发展变化,可译成“啦”
  3. “已”为动词,止,完结。“矣”为语气词“了”。“已矣”可译成“完了”,“算了”
   老夫已矣。——清· 方苞《左忠毅公逸事》
   而今已矣。——清· 袁枚《祭妹文》
 • 悔之晚矣 huǐ zhī wǎn yǐ
  [It is now too late to regret;be too late for remorse] 待后悔为时已晚
  不然,我亲自引兵来屠大梁,那时悔之晚矣!—— 明· 冯梦龙《东周列国志》
 • 至矣尽矣 ( 至矣盡矣 ) zhì yǐ -jìn yǐ
  [have done everything possible] 祝颂赞扬的话说到了至高极点
  古之人其知有所至矣。恶乎至,有以为未始有物者,至矣尽矣,弗可以加矣。——《庄子·庚桑楚》

Page served in 0.053s