en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86DUPH
  • Wubi 98DYUH
  • CangjieMRYBB
  • Bishun13251414345252
  • Sijiao10627
  • UnicodeU+78B2
碲 (碲)
  • General meaning
  • Definitions
◎ 一种非金属元素,无定形的结晶体,对热和电传导不良。加入金属或合金中,可以改变性能。它的化合物有毒,可做杀菌剂。
Noun
  1. 一种与硒和硫有关的半金属元素,它们的化学性质相似 [tellurium]——元素符号 Te

Page served in 0.059s