en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(19 stroke)
Radical
(石)
(+14 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiDAWI
 • CangjieMRTBF
 • Bishun1325112235445411234
 • Sijiao14691
 • UnicodeU+7924
礤 (礤)
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 〔~床〕把瓜、萝卜等擦成丝的器具。
◎ 粗石。
Noun
 1. 粗石 [rough rock]
  礤,粗石也。——《玉篇》
Verb
 1. 同“攃”。磨 [rub]
 • 礤床儿 ( 礤床兒 ) cǎ chuáng r
  [shredder(for vegetables)] 把瓜、萝卜等擦成丝的器具

Page served in 0.058s